Zwróciliśmy się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o opinię w tym temacie. Poniżej przedstawiamy odpowiedź z UOKiK:

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na wiadomość elektroniczną z dnia 7 czerwca 2022 r. uprzejmie dziękujemy za przekazane informacje. Każdy sygnał wpływający do Urzędu stanowi istotny element wiedzy o zachodzących zjawiskach rynkowych

Na wstępie pragniemy wyjaśnić, iż Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako: „Prezes UOKiK”) jako organ administracji publicznej działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275, dalej jako: „ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów” lub „Ustawa”), która precyzyjnie określa zakres właściwości organu antymonopolowego oraz jego kompetencje. Przepisy Ustawy wskazują jedynie dwie sytuacje, które na gruncie obowiązujących przepisów mogą zostać zakwalifikowane jako publicznoprawne naruszenie reguł konkurencji, uprawniające Prezesa UOKiK do podjęcia działań, tj.:

  • porozumienia ograniczające konkurencję – art. 6 Ustawy zakazuje porozumień zawieranych pomiędzy co najmniej dwoma przedsiębiorcami, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym,
  • nadużywanie pozycji dominującej – art. 9 Ustawy zakazuje nadużywania pozycji dominującej na rynku właściwym przez jednego lub kilku przedsiębiorców.

Prezes UOKiK stoi na straży publicznoprawnych reguł konkurencji, których celem jest ochrona konkurencji jako mechanizmu cechującego gospodarkę rynkową. Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznoprawnym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Znajduje ona zatem zastosowanie wówczas, gdy zagrożony lub naruszony jest interes publiczny, polegający na zapewnieniu właściwych warunków funkcjonowania rynku gospodarczego. Przy czym, należy podkreślić, że ocena zachowań przedsiębiorców następuje w trybie ex post. Co oznacza, że Prezes UOKiK podejmuje działania w przypadku zachowań przedsiębiorców, które już miały miejsce i wywarły lub mogły wywrzeć negatywny wpływ na funkcjonowanie rynku, a nie prewencyjnie, w celu przeciwdziałania takim zachowaniom.

Przedstawione przez Panią zagadnienie dotyczące objęcia myjni samoobsługowych obowiązkiem fiskalizacji na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, a także fakt, że tylko jeden producent kas fiskalnych spełnił wymagania Ministerstwa Finansów i otrzymał homologację nie daje podstaw do postawienia zarzutu naruszenia Ustawy spółce NOVITUS.

Na tym etapie nie można mówić o nadużywaniu pozycji dominującej przez ww. spółkę bowiem, jak wynika z informacji przez Panią przedstawionych, spełnienie przez spółkę wymagań niezbędnych do uzyskania homologacji wynika z regulacji, a nie działania samej spółki. W swojej wiadomości nie przedstawiła Pani informacji o działaniach spółki, które miałyby charakter wykluczający lub eksploatacyjny. Należy wskazać, że na gruncie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów samo posiadanie pozycji dominującej na rynku właściwym nie jest zakazane, natomiast niedozwolone jest jej nadużywanie.

W świetle powyższych wyjaśnień należy stwierdzić, że przedstawiony stan faktyczny nie daje podstaw do podjęcia w niniejszej sprawie kroków formalnych przewidzianych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

Z poważaniem,

Departament Ochrony Konkurencji
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa