Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Myjnie Polskie” i zwane jest w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem”.

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jego granicami. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji lub zrzeszeń o tym samym lub podobnym zakresie działania.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855) i od chwili wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie otrzymują wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 5

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Lobbing, działalność promocyjna, w tym w zakresie public relations na rzecz rozwoju branży myjni samochodowych (zwanej dalej „Branżą”);
 2. Wspieranie działalności naukowo-technicznej, w tym prac badawczo-rozwojowych w zakresie nowoczesnych technologii w dziedzinach chemii, elektroniki i technologii wykorzystywanych w Branży,
 3. Działalność w zakresie przygotowywania projektów oraz opiniowania przepisów prawnych pozostających w obszarze zainteresowania Branży.
 4. Działalność na rzecz ulepszania jakości usług świadczonych przez myjnie samochodowe,
 5. Działalność na rzecz ochrony konsumentów i konkurencji na rynku myjni samochodowych,
 6. Reprezentowanie interesów Branży wobec organów administracji publicznej i sądów.
 7. Reprezentowanie interesów Branży wobec dostawców mediów, w tym energii elektrycznej i gazu;
 8. Działalność na rzecz rozwoju Branży w tym poszukiwanie nowych odbiorców usług Branży, zwłaszcza wśród przedsiębiorstw flotowych

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. Kontakt z organami administracji publicznej, Głównym Urzędem Miar, Polskim Komitetem Normalizacyjnym, jednostkami certyfikującymi;
  2. Zlecanie prowadzenia badań społecznych dotyczących sytuacji branży i możliwości jej rozwoju, opracowywanie ich wyników oraz ich rozpowszechnianie;
  3. Opracowywanie i rozpowszechnianie wśród członków Stowarzyszenia informacji o przedsiębiorstwach, możliwościach produkcyjnych i handlowych, potrzebach, ofertach itp.;
  4. Udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi;
  5. Udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w kwestiach prawnych istotnych dla Branży;
  6. Ocenę i rekomendację towarów i usług istotnych dla Branży, takich jak środki chemiczne dostarczane do myjni, urządzenia obsługi elektronicznej, towary i usługi budowlane i konstrukcyjne itp; pomoc w negocjacjach handlowych z dostawcami towarów i usług istotnych dla Branży
  7. Tworzenie członkom Stowarzyszenia możliwości uczestniczenia w spotkaniach z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, konferencjach, seminariach, szkoleniach, targach, wystawach itp.;
  8. Pomoc i współdziałanie w opracowywaniu przez członków Stowarzyszenia dokumentacji prawnej, materiałów marketingowych i innych;
  9. Publiczne prezentowanie stanowiska stowarzyszenia, zwłaszcza wobec organów administracji publicznej w sprawach rozwiązań prawnych i ekonomicznych dotyczących branży;
  10. Reprezentowanie interesów branży na forum publicznym.
  11. Udział Stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych i sądowych dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia.
  12. Integracja członków stowarzyszenia;

  Rozdział III
  Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

  § 7

  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  • członków zwyczajnych;
  • członków wspierających.

  § 8

  1. Członkowie założyciele mają status członków zwyczajnych Stowarzyszenia od chwili jego założenia.
  2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, zaangażowana w działalność Branży, nie pozbawiona praw publicznych, zarówno obywatel polski, jak i cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Polski, która:
   1. złożyła do Zarządu Stowarzyszenia pisemny wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia;
   2. została przyjęta do Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
  3. Członkiem wspierającym może być zaangażowana zawodowo w działalność Branży osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w tym zwłaszcza przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Branży, chcąca uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz wspierać jego działalność w formie pomocy finansowej lub rzeczowej, która:
   1. złożyła do Zarządu Stowarzyszenia pisemny wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia;
   2. została przyjęta do Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

  § 9

  Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia przysługuje kandydatowi prawo wniesienia pisemnego odwołania do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu, a to w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o podjętej uchwale. Odwołanie podlega rozpatrzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Po rozpatrzeniu odwołania, Walne Zebranie Członków utrzymuje w mocy, albo zmienia zaskarżoną uchwałę Zarządu.

  § 10

  1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest uprawniony do głosowania na Walnym Zebraniu Członków oraz posiada czynne i bierne prawo wyborcze przy wyborze władz Stowarzyszenia.
  2. Członek wspierający nie ma prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków, a w szczególności czynnego ani biernego prawa wyborczego przy wyborze władz Stowarzyszenia. Przedstawiciele członków wspierających mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków wyłącznie z głosem doradczym.
  3. Każdy członek Stowarzyszenia ma ponadto prawo:
   • uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, a w szczególności seminariach, szkoleniach, targach, wystawach organizowanych przez Stowarzyszenie, a zwłaszcza korzystać z informacji, analiz, ekspertyz i innych opracowań zgromadzonych przez Stowarzyszenie w toku działalności;
   • używania tytułu „Członek Stowarzyszenia Myjnie Polskie” oraz oznaczeń Stowarzyszenia.

  § 11

  Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

  1. Przestrzeganie statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, w tym także uchwał podjętych przed wstąpieniem danego członka do Stowarzyszenia;
  2. Aktywne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia;
  3. Regularne opłacanie składki członkowskiej;
  4. Etyczne i zgodne z dobrymi obyczajami handlowymi postępowanie wobec innych członków Stowarzyszenia, zwłaszcza będących konkurentami w Branży;

  § 12

  1. Członkostwo zwyczajne ustaje wskutek:
   1. pisemnej rezygnacji członka zwyczajnego,
   2. wykluczenia członka ze Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania Członków z powodu istotnego naruszenia interesów Stowarzyszenia lub łamania postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
   3. jeżeli członek zwyczajny Stowarzyszenia zalega z zapłatą składek członkowskich i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania o zapłatę nie uiści ich w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia wezwania;
   4. wykluczenia członka ze Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania Członków, z powodu trwałego (co najmniej 6 miesięcy) zaprzestania jego zawodowego zaangażowania w działalność Branży;
   5. śmierci członka zwyczajnego,
 1. Członkostwo wspierające ustaje wskutek:
  1. pisemnej rezygnacji członka wspierającego;
  2. wykluczenia członka ze Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania
   Członków z powodu istotnego naruszenia interesów Stowarzyszenia lub łamania postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, a w szczególności:
  3. jeżeli członek wspierający Stowarzyszenia zalega z zapłatą składek członkowskich i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania o zapłatę nie uiści ich w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia wezwania
  4. wykluczenia członka wspierającego ze Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania Członków, z powodu trwałego (co najmniej 6 miesięcy) zaprzestania jego zaangażowania w działalność Branży;
  5. śmierci członka wspierającego będącego osobą fizyczną;
  6. ogłoszenia upadłości danego członka wspierającego, względnie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu oczywistego braku majątku niezbędnego dla zaspokojenia kosztów postępowania upadłościowego;
  7. utraty osobowości prawnej, względnie rozwiązania spółki osobowej;
  8. wykreślenia z właściwego rejestru danej spółki – członka wspierającego Stowarzyszenia, chyba, że wykreślenie nastąpiło w związku z przekształceniem w inny typ spółki lub łączeniem z inną spółką;
 2. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zawiadomić zainteresowanego członka Stowarzyszenia o ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu na piśmie, na ostatnio wskazany Zarządowi adres.
 3. Pisemną rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu składa się Zarządowi Stowarzyszenia. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek rezygnacji z końcem miesiąca następującego po tym, w którym doręczono Zarządowi oświadczenie
  o rezygnacji z członkostwa.
 4. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia z przyczyn określonych w ust. 1 b), ust. 1 d), ust. 2 b) i ust. 2 d) powyżej, należy umożliwić członkowi, którego uchwała ma dotyczyć, złożenie wyjaśnień Zarządowi co do przyczyn wykluczenia.
 5. W razie wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania Członków, członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z dniem podjęcia uchwały o wykluczeniu.
 6. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany do prowadzenia aktualnej listy członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 13

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Głosowanie na posiedzeniami władz Stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, O możliwości takiej należy powiadomić w zawiadomieniu o posiedzeniu, zawierając dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

§ 14

 1. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków, w pisemnym głosowaniu tajnym, przy czym mogą oni zostać powołani zarówno spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, jak i spoza ich grona. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasają z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok ich kadencji. Walne Zebranie Członków może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w każdym czasie, z tym, że uchwała o odwołaniu członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zapada większością kwalifikowaną 2/3 głosów.
 2. Kandydaci do Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej są zgłaszani przez obecnych na Walnym Zebraniu Członków. Zgłaszający wskazuje osobę kandydata oraz proponowane dla kandydata stanowisko.
 3. Głosowanie odbywa się osobno co do wyboru: Prezesa Zarządu; pozostałych członków Zarządu; członków Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu Komisji w danej kadencji.
 4. W razie ustąpienia z pełnionej funkcji przez Prezesa Zarządu, pozostali członkowie Zarządu lub Komisja Rewizyjna zwołują niezwłocznie Walne Zebranie.
 5. W razie ustąpienia z pełnionej funkcji przez innego niż Prezes członka Zarządu, Zarząd powołuje w drodze uchwały dodatkowego członka Zarządu, po uzyskaniu uprzedniej zgody Komisji Rewizyjnej w tej sprawie. Liczba członków Zarządu powołanych w tym trybie nie może przekroczyć połowy liczby członków danego Zarządu. Jeżeli powołanie dodatkowego członka Zarządu w tym trybie spowodowałoby, że ponad połowa członków Zarządu byłaby powołana uchwałą Zarządu, Zarząd lub Komisja Rewizyjna zwołują Walne Zebranie.
 6. W razie rezygnacji z pełnionej funkcji przez członka Komisji Rewizyjnej,
  w tym Przewodniczącego, pozostali członkowie wybierają dodatkowego członka Komisji uchwałą podjętą zwykłą większością głosów. Liczba członków Komisji Rewizyjnej powołanych w tym trybie nie może przekroczyć połowy liczby członków Komisji. Jeżeli powołanie dodatkowego członka Komisji w tym trybie spowodowałoby, że ponad połowa członków Komisji byłaby powołana uchwałą Komisji, Komisja Rewizyjna lub Zarząd zwołują Walne Zebranie. W razie ustąpienia z pełnionej funkcji przez trzech członków Komisji Rewizyjnej powołanych uchwałą Walnego Zebrania, pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej lub Zarząd zwołują Walne Zebranie.

§ 15

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się raz w roku kalendarzowym, nie później niż do końca czerwca i jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia. Walne Zebrania odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia lub w innej miejscowości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanej w zaproszeniu na Walne Zebranie Członków.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może zostać zwołane przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia może także zostać zwołane na pisemny wniosek 20% członków zwyczajnych Stowarzyszenia, skierowany do Zarządu.
 4. Zarząd jest zobowiązany do zwołania Walnego Zebrania Członków w terminie 60 dni od otrzymania wniosku. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w terminie 60 – dniowym, członkowie, którzy podpisali wniosek, mogą zwołać Walne Zebranie samodzielnie.

§ 16

 1. Zaproszenia na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia są wysyłane co najmniej 30 dni przed planowanym terminem Zebrania listem poleconym, na ostatni podany Stowarzyszeniu adres członka Stowarzyszenia, lub na adres e-mail wskazany uprzednio Zarządowi przez członka Stowarzyszenia jako jego adres do doręczeń. Wskazanie to może nastąpić w formie dokumentowej. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu powinno zawierać informację o miejscu i czasie odbycia Zebrania oraz o planowanym porządku obrad.
 2. Każdy członek Stowarzyszenia może udzielić jednej osobie fizycznej, także spoza grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w formie pisemnej lub dokumentowej pełnomocnictwa do udziału i głosowania na Walnym Zebraniu Członków.
 3. Walne Zebranie Członków jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania, o ile obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.
 4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością zwykłą głosów oddanych, o ile obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej. Wstrzymanie się od głosu nie jest uważane za oddanie głosu.
 5. Z każdego Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, zamieszczany następnie w księdze protokołów, dostępnej do wglądu i sporządzania odpisów dla wszystkich członków Stowarzyszenia w siedzibie Stowarzyszenia.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia
 3. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium dla ustępującego Zarządu
 4. Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 5. Watwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 6. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Stowarzyszenia;
 7. Podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach, które nie należą, zgodnie z niniejszym Statutem, do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;
 8. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
 9. Ustalanie wysokości i zasad płatności składek członkowskich przez członków zwyczajnych i wspierających;
 10. Określenie liczby członków Zarządu Stowarzyszenia w danej kadencji w ramach limitu wskazanego w § 18 ust. 1 poniżej.

§ 18

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do siedmiu członków w tym Prezesa
  Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub inny członek Zarządu, co najmniej raz na dwa miesiące. Zwołanie może nastąpić elektronicznie na adres e-mail wskazany uprzednio przez członka Zarządu jako jego adres do doręczeń.
 3. Dla ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu. Uchwały zapadają większością głosów oddanych. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
 4. Zarząd może, stosownie do potrzeb, powoływać komisje, zespoły robocze i inne jednostki dla realizacji poszczególnych zadań Stowarzyszenia.

§ 19

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes Zarządu.
 2. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 3. Do zakresu działania Zarządu, oprócz innych zadań wymienionych
  w niniejszym statucie, należy:

  1. realizacja postanowień statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków;
  2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
  3. prowadzenie dokumentacji prawnej i księgowej Stowarzyszenia;
  4. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań
   z działalności Stowarzyszenia;
  5. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków propozycji dotyczących wysokości i zasad płatności rocznych składek członkowskich;
  6. wyznaczanie adresu siedziby Stowarzyszenia;
  7. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji krajowych i międzynarodowych, chyba, że koszt uczestnictwa w danej organizacji przekracza 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych rocznie względnie równowartość tej kwoty w złotych polskich wg kursu średniego NBP na dzień podjęcia uchwały – w przypadku składek wyrażonych w walutach obcych;
  8. uchwalanie okresowych planów działalności programowej i finansowej.

§ 20

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i nadzorczym Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 2. Dla ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby członków Komisji. Uchwały zapadają większością głosów oddanych. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego Komisji.

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do przeprowadzenia co najmniej jeden raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności gospodarki finansowej.
 2. Komisja Rewizyjna składa zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo do występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Szczegółowy zakres działalności Komisji Rewizyjnej określi regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
 6. Do zakresu zadań Komisji Rewizyjnej należy uprzednie wyrażanie zgody w sprawie dokonania przez Zarząd następujących czynności:
  1. zaciągania zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a ich zaciągnięcie nie zostało przewidziane w preliminarzu wydatków na dany rok finansowy zatwierdzanym przez Walne Zebranie Członków;
  2. powołania danej osoby na stanowisko dodatkowego członka Zarządu w trybie przewidzianym w § 14 ust. 5 Statutu.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 22

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  1. składek członkowskich;
  2. dochodów z majątku Stowarzyszenia;
  3. dochodów z działalności Stowarzyszenia;
  4. darowizn, spadków, zapisów;
  5. dotacji;
  6. ofiarności publicznej.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 23

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Jeżeli na zebraniu zwołanym w celu podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu nie będzie obecna co najmniej połowa uprawnionych do głosowania Zarząd ponownie zwoła Walne Zebranie Członków, wysyłając zaproszenia na to ponownie zwołane Zebranie co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Zebrania.

§ 24

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Jeżeli na zebraniu zwołanym w celu podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia nie będzie obecna co najmniej połowa uprawnionych do głosowania Zarząd ponownie zwoła Walne Zebranie Członków, wysyłając zaproszenia na to ponownie zwołane Zebranie co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Zebrania.
 2. W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje likwidatora.

Dołącz do nas.